خانه / اخبار اسلامی / تقلیل تفکر به مقصد قلق و زبري خیانت باریک/ نابرابری اجتماعی دربرنامه فبک

تقلیل تفکر به مقصد قلق و زبري خیانت باریک/ نابرابری اجتماعی دربرنامه فبک


به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، نشست سنه جهانی کودک توسط فهمید جنگ جو ها و راهکارهای فکرپروری جلاجل ديسيپلين آموزشی کشورایران توسط سخنرانی یحیی یثربی، محسن ایمانی و نعمت الله فاضلی جلاجل پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهش ها فرهنگی برگزار شد.

نعمت‌الله فاضلی جلاجل این نشست گفت: جلاجل اول این پرسش مطرح باریک که ارچه بخواهیم تفکرپروری را توسعه دهیم، توسط چون كه اسم مكلف‌ای مواجهیم و به چه نحو می‌توانیم این کار را اعمال دهیم؟ جلاجل اول باید گفت ديباچه «فبک» ديباچه بدكرار و غلطی باریک چون کاری که جلاجل فبک لفظ می‌گیرد، اسمش فلسفه نیست. چنین غيرماذون غلطی را جلاجل فضای فکری و فرهنگی کشورایران آرامش طلب وام گذاردن و چیزی که فلسفه نیست را فلسفه نامیدن، درست نیست. جلاجل شرایطی که جامعه و دانشگاه ما فلسفه را به مقصد ديباچه یک لفافه می‌بیند، نامیدن آنچه که فراتر كره زمين یک لفافه باریک ثمار دستور كار فبک، یک خیانت باریک.

اوی افزود: لازمه اظهارداشتن تفکرپروری، ظاهر كردن یک غيرماذون فراگیر، دقیق، گویا و اثربخش جلاجل اظهارداشتن عمومی جامعه باریک، لذا «فبک» بدكرار‌ترین غيرماذون باریک.

فاضلی آدم كردن داد: به مقصد دیدگاه عقلی و فنی هم فبک درست نیست و فلسفه در عوض کودکان نیست. ما جلاجل اینجا توسط فلسفه كله دار و کار نداریم. خطاترین وجه فبک، این باریک که فبک كلكسيون‌ای كره زمين تکنیک‌ها باریک. تقلیل وام گذاردن تفکر به مقصد زبري و فنون، خیانت باریک.

این استاد دانشگاه گفت: «فبک» غيرماذون زشتی در عوض قيمت‌های انسانی باریک. این سوال مطرح باریک که جلاجل موقعیت تاریخ اکنون ما ارچه بخواهیم در عوض گشايش اندیشیدن کاری کنیم توسط چون كه درگیری‌های باطني تاریخی، زبانی و سیاسی مواجه می‌شویم؟

اوی تاکید انجام بده: ایضاً یک نابرابری اجتماعی جلاجل این دستور كار نیز به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌خورد. این ديباچه کاملاً طبقاتی باریک و در عوض یک آموزشگاهها و بيگانگان خاصی كاربرد انجام خواهد شد. جلاجل واقعیت اجتماعی و تاریخی ما، فلسفه به مقصد ديباچه شکلی كره زمين دانايي تخصصی به مقصد ديباچه شیوه‌ای خاص كره زمين اندیشیدن باریک؛ جلاجل حالی که فبک دانايي مردم و دانايي همگان نیست؛ یک مهارت و الفبايي باریک که توسط مناقشات سیاسی، دینی و فرهنگی هم مواجه باریک. ما جلاجل فبک چیزی که در عوض همگان باریک، به مقصد گروهی خاص مسدود می‌کنیم. ما تصویری كره زمين تفکرپروری جلاجل جامعه ارائه می‌دهیم که این یک مهارت، زبري و الفبايي باریک؛ جلاجل حالی که به مقصد باوري منبرها، تفکرپروری یک فرهنگ و یک توافق داشتن و معنای همه باریک که باید جلاجل کل ديسيپلين آموزشی جای كلاه خود را پیدا کند.

فاضلی آدم كردن داد: اینکه بخواهیم جلاجل مسافت تاریخ تکنیک‌آسه اي هم عصر، اندیشیدن را هم به مقصد تکنیک تبدیل کنیم، این نمی‌تواند یک جامعه متفکر دربیاورد. فبک یک محصوله نیست. فبک باید به مقصد شکلی كره زمين فرهنگ و بامعني که به مقصد کل جامعه، رسانه و … علاقه دارد، ترویج شود. تفکرپروری هرآينگي اجتناب‌ناپذیر موقعیت کنونی باریک. ما جریان تفکر جلاجل جامعه را به مقصد ویرانی کشانده‌ایم.

اوی گفت: راه وجدها درست این باریک که جلاجل اظهارداشتن عمومی و آموزشی کشور یک وجدها انتقادی و بازاندیشانه را فهمید تيرخور كلاه خود آرامش طلب دهیم. این پرسش مطرح باریک که اسم مكلف فبک جلاجل یک اشاره با گوشه چشم‌انداز آینده‌نگرانه چون كه کاری می‌کند؟ جواب این باریک که به مقصد تعدادی كره زمين فرزندان خن ميانه بالا شهری کمک می‌کند که به مقصد نابرابری‌ها هشياري بگذارند.

این استاد دانشگاه تقریر داشت: تصور می‌کنم وقتی جلاجل باروح هرآينگي‌های تفکرپروری درستكاري می‌کنیم باید شجاعانه‌نمناك كره زمين واقعیت‌های فرهنگی درستكاري کنیم که تفکرپروری را كره زمين مربوط به حوزه عمومی و جامعه پيرامون کرده باریک. اسم مكلف فردا ديسيپلين آموزش ما این نیست که تا چه وقت دانايي‌آموز متعلق به مقصد خن تبيره یا ميانه بالا اسم ابله تفکرپرور بشوند. باید به مقصد کل ديسيپلين آموزشی نگاه کنیم و تفکرپروری را به مقصد ديباچه ابزاری در عوض دفاع كره زمين جامعه به مقصد خدمتگزاري بگیریم؛ خير یک جامعه خاص.

فاضلی تاکید انجام بده: معنای فلسفه جلاجل ذهنیت اظهارداشتن عمومی جامعه، این چیزی که آشوب می گویند، نیست. بازتولید نابرابری جلاجل شکل فکر خطرناک‌نمناك كره زمين نابرابری‌های افزونتر باریک. تفکرپروری را به مقصد یک الفبايي گره نزنید، به چه جهت که تبدیل به مقصد تکنیک انجام خواهد شد. باید تفکرپروری را همچون فرهنگ بفهمیم که به چه نحو جلاجل یک فضای عمومی، كره زمين چیزی به مقصد ديباچه اندیشیدن درستكاري کنیم مادام توسط یک بسیج همگانی، اسم مكلف تفکرپروری را به مقصد عقبه برسانیم. این سؤال مطرح باریک که آیا تفکرپروری را فرهنگ می‌بینیم یا قلق؟ آیا كره زمين این جریان یک جریان اجتماعی در عوض تنقیح فکر به مقصد صور می‌آید یا خير؟

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

مکتب تشیع با ارشادات امام جعفر صادق(ع) اعتباری بی‌مانند یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله فنون مباحثه از منظر  امام صادق(ع) توسط مریم بیگی و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *