خانه / 2017 / ژوئن

بایگانی ماهانه: ژوئن 2017

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت امام خمینی رهبر انقلاب بزرگی است که نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون ساخت و حکومتی مستقل و ازاد و به دور از سلطه استعمار خارجی و استبداد داخلی در ایران بنیان نهاد.  امام خمینی در این نهضت تاریخ‌ساز و بی‌نظیر خویش، از یارانی خالص، …

توضیحات بیشتر »